Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 kwietnia 2019 r.,dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla. W zamian dzień 11 maja 2019 r. (sobota) jest dniem pracy w godz. od 07:00 do 15:00.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla jako organ administracyjny, powołany jest do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 roku Dz.U.Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
Komunikat
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla skierowany do

Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu

W związku z intensywnymi opadami śniegu, stanowiącymi potencjalne zagrożenia dla konstrukcji obiektów oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, przypominam właścicielom, zarządcom i administratorom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów obiektów budowlanych. Nie usuwanie nadmiernej warstwy śniegu może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to doprowadzić do katastrofy budowlanej. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Przypominam, iż zgodnie z art. 5 ust. 2 oraz art. 61 ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu winien utrzymywać obiekt w stanie zapewniającym między innymi bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt związanych m.in. z działaniem sił natury (np. intensywne opady atmosferyczne), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,

zapewnić dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu.


Nie zastosowanie się do w/w obowiązku skutkować będzie zastosowaniem przepisów karnych.

Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji budynku.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne wypełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Kompetencje Inspektoratu

Do jego kompetencji należą zadania określone w art. 83 ust. 1 powołanej ustawy, która brzmi: Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla z siedzibę w Przemyślu, przy ul. Siemiradzkiego 5, Tel./fax 0-16 678-91-61

Aktualności