KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Data publikacji: 2018-10-10 11:00:00, Opublikowane przez: Dagmara Palko

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno – zimowego i nasilaniem się zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla przypomina, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zmn.), w szczególności sprawdzenie stanu technicznego przewodów instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, powinien przeprowadzić (na zlecenie właściciela lub zarządcy budynku), mistrz kominiarski w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. W przypadku kominów przemysłowych i wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, kontrolę taką mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. Dotyczy to również kontroli instalacji gazowych, przy czym mogą je również przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją takich urządzeń.

Przypomina się również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

Ewa Jagiełło Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla