Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Data publikacji: 2022-11-25 00:00:00, Opublikowane przez: Dagmara Palko

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla


DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu

jesienno-zimowego

 

  W związku ze wzmożonym w okresie jesienno-zimowym, występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla  przypomina,  że  na właścicielach, zarządcach  i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), w szczególności sprawdzenie stanu technicznego przewodów   instalacji  gazowych  oraz  przewodów  kominowych:  dymowych,  spalinowych                

i wentylacyjnych.
 

  Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, powinien przeprowadzić (na zlecenie właściciela lub zarządcy budynku), mistrz kominiarski  w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. W przypadku kominów przemysłowych i wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, kontrolę taką mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia  w odpowiedniej specjalności. Dotyczy to również kontroli instalacji gazowych, przy czym mogą je również przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją takich urządzeń.

 

       Przypomina   się     również     o    obowiązku   bezzwłocznego    usuwania     wszystkich nieprawidłowości,     które    mogłyby     spowodować     zagrożenie   życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa  mienia  bądź  środowiska np. pożar,  wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.


    Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany  lub nie zapewnia  bezpieczeństwa  użytkowania  obiektu  budowlanego,  podlega grzywnie  nie  mniejszej  niż   100  stawek   dziennych,  karze  ograniczenia  wolności   albo pozbawienia   wolności   do   roku   (art. 91a ustawy  Prawo budowlane). Powiatowy Inspektor Nadzoru  Budowlanego dla Miasta Przemyśla  prowadzić będzie kontrolę wykonywania powyższych obowiązków.

 

                                                                                                          

 

                                                                                       Ewa Jagiełło

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  dla Miasta Przemyśla