Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla jako organ administracyjny, powołany jest do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami).
Kompetencje Inspektora

Do jego kompetencji należą zadania określone w art. 83 ust. 1 powołanej ustawy, która brzmi: Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla z siedzibę w Przemyślu, przy ul. Siemiradzkiego 5, Tel./fax 0-16 678-91-61

Druki dot. zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia po 19.09.2020 r.

Druki związane z rozpoczęciem budowy:Druki związane z zakończeniem budowy:Druki związane z pozwoleniem na użytkowanie:Inne druki:Druki dot. zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia przed 19.09.2020 r.

Druki związane z rozpoczęciem budowy:Druki związane z zakończeniem budowy/uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie:Inne druki: