Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla do właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2

Data publikacji: 2020-11-10 00:00:00, Opublikowane przez: Dagmara Palko

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla przypomina, że zgodnie z  art. 62 ust. 1  pkt. 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) do dnia 30 listopada 2020 r. obiekty takie należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
     

Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje.
 

Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić tut. Inspektorat o przeprowadzonej kontroli.
 

Jednocześnie informuje się, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego usunąć stwierdzone uszkodzenia lub braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem. W takim przypadku przeprowadzający kontrolę ma obowiązek przesłania kopii protokołu z kontroli do tut. Inspektoratu.

 

 

                                                                                 

                                                                                        Ewa Jagiełło

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                          dla Miasta Przemyśla