Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Data publikacji: 2022-11-25 00:00:00, Opublikowane przez: Dagmara Palko

Komunikat

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

skierowany do

Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych

w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu

      W związku z  opadami śniegu, stanowiącymi potencjalne zagrożenia dla konstrukcji obiektów oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,

przypominam właścicielom, zarządcom  i administratorom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów obiektów budowlanych.

Nie usuwanie nadmiernej warstwy śniegu może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to doprowadzić do katastrofy budowlanej.  Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Przypominam, iż zgodnie z art. 5 ust. 2 oraz art. 61 ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu winien utrzymywać obiekt w stanie zapewniającym między innymi bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt związanych m.in. z działaniem sił natury (np. intensywne opady atmosferyczne), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, zapewnić dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu.

Nie zastosowanie się do w/w obowiązku skutkować będzie zastosowaniem przepisów  karnych.

Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów  o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji budynku.

 

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne wypełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów. 

                                                                  

                                                                       Ewa Jagiełło

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego